دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : اسلام   مجیدی هروان

پست الکترونیکی : e-majidi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اسیب شناسی گیاهی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زراعت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/02/01

اسلام مجیدی هروان

اسلام مجیدی هروان

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^